EN | TH

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558 ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558)
108 KB
ประจำปี 2558 : ดาวน์โหลดขอเชิญประชุม และ สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 592 KB
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ ฉบับ ก. 90 KB
หนังสือมอบฉันทะ ฉบับ ข. 120 KB
หนังสือมอบฉันทะ ฉบับ ค. 164 KB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552