EN | TH

ความเป็นมาของบริษัท

ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

2530
 • ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ ได้ร่วมทุนกับ Mr. Mark J. Walden ซึ่งเป็นนักธุรกิจอเมริกัน ก่อตั้งบริษัท ไทยเซกเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Walt Disney และ Body Glove ให้กับบริษัทในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า Body Glove
2531
 • ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ เป็นผู้ค้นพบและก่อตั้ง บริษัท บอดี้ โกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove
2534
 • ได้มีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จาก 10 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท
2537
 • ได้มีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จาก 20 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท
2543
 • ได้มีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จาก 40 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท
2547
 • ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการโดยคุณเกา โก๊ะ เชง (ดิ๊กสัน) และคุณเกา โก๊ะ เบง เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 ในจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งสองท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove ในประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันคุณเกา โก๊ะ เชง (ดิ๊กสัน) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน Body Glove มาเลเซีย จากประสบการณ์ ในการบริหารธุรกิจของท่าน ส่งผลให้ผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2548
 • คุณเกา โก๊ะ เชง (ดิ๊กสัน) และดร.นพดล ธรรมวัฒนะ ทำการปรับปรุงโครงสร้างของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการเปิดเครือข่ายขายปลีกและจัดเตรียมสายผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการตั้งเป้ากลุ่มเป้าหมายทางการตลาดใหม่และกำหนดตำแหน่งตราสินค้า อีกทั้งยังแนะนำระบบเครือข่ายขายปลีกแบบสมบูรณ์และระบบการจัดการสารสนเทศของบริษัทฯ
2549
 • สิ้นปี 2549 การเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.84 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 54.31 และการเติบโตของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 88.31
2550
 • 3 พฤษภาคม 2550 ได้ลงนามในสัญญาดำเนินธุรกิจกับ IP Global Investments America, INC. (“IPG”) ผู้ถือใบอนุญาตสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิและช่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้า แต่เพียงผู้เดียวเป็นระยะเวลา 99 ปีและสามารถขยายการดำเนินธุรกิจไปใน 6 ประเทศในเอเชียรวมประเทศไทย
 • 29 มิถุนายน 2550 ได้มีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จาก 60 ล้านบาทเป็น 80 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อจากบริษัท บอดี้ โกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัท บอดี้ โกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 23, 26 และ 27 พฤศจิกายน 2550 เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 4.70 บาท
 • 30 พฤศจิกายน 2550 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 80 ล้านบาทกับกระทรวงพาณิชย์
 • 11 ธันวาคม 2550 หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
 • สิ้นปี 2550 การเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.83 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 53.80 และการเติบโตของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.87
2551
 • 6 พฤษภาคม 2551 บริษัท บอดี้ โกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2552
 • ลงนามในสัญญากับบริษัท Two Agent See International Limited, (“TAS”) เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า Peoples Market (PM) จากสหราชอาณาจักร
 • สิ้นปี 2552 การเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.01 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 49.91 และการเติบโตของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.90 ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปีตลอดมา
2553
 • 20 พฤษภาคม 2553 ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 80 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท
 • มิถุนายน 2553 มีจำนวนร้านครบ 100 สาขาในแหล่งช้อปปิ้งทั่วทั้งประเทศไทย
2554
 • 31 ธันวาคม 2554 จำนวนร้านค้าทั้งหมด 143 ร้านในแหล่งช้อปปิ้งทั่วทั้งประเทศไทย
 • ในไตรมาส 4/2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย ทำให้ร้านค้าส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างมากและทำให้ร้านค้าต้องปิดบริการ 13 ร้านค้า แต่รายได้รวมของไตรมาส 4/2554 ยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
 • สิ้นปี 2554 การเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และการเติบโตของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.49
2555
 • 10 พฤษภาคม 2555 ได้มีการลดทุนจดทะเบียนจาก 160,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 159,786,650.00 บาท และเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 159,786,650.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
 • 11 พฤษภาคม 2555 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 159,786,650.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 179,759,982.00 บาท ทุนชำระแล้วจำนวน 159,786,650.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
 • 15 พฤษภาคม 2555 ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 39,946,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 179,759,982.00 บาท ทุนชำระแล้วจำนวน 179,756,452.00 บาท
 • 1 ตุลาคม 2555 ย้ายสำนักงานใหญ่และอาคารคลังสินค้ามาที่ 188 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
 • 31 ธันวาคม 2555 จำนวนร้านค้าทั้งหมด 149 ร้านในแหล่งช้อปปิ้งทั่วทั้งประเทศไทย
2556
 • เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด และได้ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 59.60 ของทุนจดทะเบียนในบริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด โดยบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลักจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ จำหน่ายอุปกรณ์เสริมทางเทคโนโลยี ต่างๆ เช่น เคสมือถือ หรือ ไอแพด และอุปกรณ์อื่นๆ ให้แก่ไฮเปอร์มาร์เก็ต
2557
 • ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ได้ดำเนินการประกอบการภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศไทยที่ฟื้นตัวอย่างเชื่องช้า ประชาชนขาดความมั่นใจเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่พลิกผัน และมีการเปลี่ยนแปลงจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ทำให้การค้าปลีกในช่วงแรกๆ ของปี รวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ถึงอย่างไรก็ดี บริษัทสามารถฟื้นตัว และ ทำกำไรเพิ่มขึ้นได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี สำหรับสิ้นปี 2557 บริษัทมีร้านค้าทั้งหมด 151 ร้านค้าในแหล่งช้อปปิ้งทั่วทั้งประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove ให้สอดคล้องกับรสนิยมและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ในช่วงเวลาต่างๆ โดยในระยะแรกรูปแบบเสื้อผ้า Body Glove ที่จำหน่ายในประเทศไทยจะเน้นรูปแบบเสื้อผ้าที่มีลวดลายและสีสันสดใส ต่อมาบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับรสนิยมและการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายภายใต้แนวคิด Surf Lifestyle & Easy Lifestyle ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยสิทธิที่บริษัทฯ ได้รับในการใช้เครื่องหมายการค้า Body Glove ครอบคลุมถึงการที่บริษัทฯ สามารถทำธุรกิจค้าปลีก และเป็นตัวแทนเพื่อการผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove แต่เพียงผู้เดียว (exclusive rights) ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังสามารถให้สิทธิแก่ผู้อื่นในการใช้เครื่องหมายการค้า Body Glove ได้อีกด้วย