EN | TH

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ
ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ
ประธานกรรมการบริษัท
นายเกา โก๊ะ เชง (ดิ๊กสัน)
กรรมการ
นายเกา โก๊ะ เบง
กรรมการ
นางมัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ
กรรมการ
รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ
กรรมการ
พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
กรรมการ, กรรมการอิสระ,
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
กรรมการ, กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
นายภาณุ คงแท่น
กรรมการ, กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ
ประธานกรรมการบริษัท
นายเกา โก๊ะ เชง (ดิ๊กสัน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
นางสาววริษฐา ฐาปนสกุลวงศ์
ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน
นางนัทธมน บัวหล้า
ผู้อำนวยการสายงานบริหารการขาย
นางสาวดลนภา ธรรมวัฒนะ
ผู้อำนวยการสายงานบริหารการตลาด
นางสาวเมธิรา ทองสุวรรณ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
นายชัย รัตนมหาวงศ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
นายคมบันชา หิปะนัด
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง
นายธนาวุฒิ ชัยเครือ
ผู้จัดการช่องทางทางการขาย
นายธำรงพล ลิ้มรัตนพันธุ์
ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานฝ่ายขาย