EN | TH

สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการประกอบการภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศไทยที่ฟื้นตัวอย่างเชื่องช้า และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลงตามการสิ้นสุดของมาตรการคืนภาษีสรรพสามิตรถยนต์คันแรก รวมถึงการชะลอตัวของรายได้ครัวเรือนที่ส่งผลให้ความต้องการในสินค้าอุปโภคและบริโภคลดลงตามไป ภาพรวมการลงทุนลดลง นักท่องเที่ยวก็ลดลงโดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน ประชาชนคนไทยเองขาดความมั่นใจเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่พลิกผัน และมีการเปลี่ยนแปลงจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ทำให้การค้าปลีกในช่วงแรกๆ ของปี รวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างช้าๆ ตามสภาวะเศรษฐกิจและไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

กระผม และ คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพนักงานทุกคนมิได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหา และต่อสู้ตามกลยุทธ์ ปรับแผนการตลาดเพื่อรองรับโครงสร้างทางธุรกิจควบขนานไปกับการฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่างๆ อย่างกล้าหาญ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ มาได้โดยดี จะเห็นได้จากผลประกอบการในไตรมาสท้ายๆ ของปี ที่บริษัทฯ สามารถทำรายได้และผลกำไรให้กลับมาเป็นบวกอีกครั้ง รวมถึงการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด มีการพัฒนาการขาย เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะและบำรุงขวัญให้กำลังใจพนักงาน ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้มีผลกระทบกับยอดขายให้น้อยลง

สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรร่วมกับชุมชนอื่นๆ หลายกิจกรรมด้วยกัน อาทิเช่น

  1. ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน สถานีตำรวจบางเขน โดยบริษัทฯ ได้มอบเงิน และ บริจาคสิ่งของเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ใน “กิจกรรมงานวันเด็กของสถานีตำรวจบางเขน ปี 2557”
  2. สนับสนุนเสื้อสำหรับกิจกรรมเพื่อการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้กับการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ Asia Venture Challenge 2014 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. ร่วมบริจาคสิ่งของและข้าวสารสำหรับชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ในงานเทกระจาดประจำปี ของมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ บางเขน
  4. สนับสนุนเสื้อสำหรับการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 2 วันที่ 25-26 เมษายน 2557 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  5. สนับสนุนเสื้อผ้า เพื่อถ่ายทำ Music Video ชุด ใครหนอ...ผู้วิเศษ อัลบั้ม Human Station #2 “Give-and-Take” ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี ดำเนินงานโดยเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (ศดพ.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ประสานงานโดย คุณภราดร เพ็งศิริ (ครูเต๋า) และ คุณขวัญฉัตร์ กีรติยศโยธิน (ครูเกศ)
  6. สนับสนุนทุนทรัพย์สำหรับสร้างบ้านให้หญิงชรายากจน ในจังหวัดสิงห์บุรี ในรายการ “รถปลดทุกข์” ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี 
  7. สนับสนุนเงินสดในการเป็นสปอนเซอร์ร่วมการจัดงาน Countdown 2014 ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
  8. สนับสนุนเสื้อผ้า ให้กับมูลนิธิคนพิการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
  9. สนับสนุนเสื้อโปโลให้กับทีมงานและผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุ ส.ทร.1 ทุ่งมหาเมฆ FM.106 MHz. สถานีวิทยุครอบครัวข่าว จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 และ กิจกรรมวันเที่ยวบ้านพ่อ เมื่อเดือนธันวาคม 2557

และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริง สำหรับทุกแรงผลักดันของผู้บริหาร บุคลากรทุกฝ่ายทุกคน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงสถาบันการเงิน ที่มีส่วนสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และพัฒนามาสู่ความเป็นบริษัทมหาชน หนึ่งในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอสัญญาว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และจะพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านการค้าและการบริการ เพื่อการเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคต

ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ
ประธานกรรมการบริษัท